ПОКАНА

Самостоятелна изложба на ВЕРА ПЕНЕВА -
живопис, колаж и скулптура
Арт-галерия "Тунела" на ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик
7-22 август 2017 г.
Откриването ще бъде на 7 август (понеделник) от 18 часа.


Изкуствоведът Катя Тинева за Вера Пенева: "...Завършила скулптура, но разгръща своята творческа енергия в различни посоки, по-точно в различни видове изкуства. Не се ограничава в търсене на еднопосочна пластична изразност, „заключена“ единствено в скулптурата, но съвсем убедително артикулира и в живописта и в графичния и рекламния дизайн. По този начин тя прекрачва „границите“ между изкуствата. В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зрялост и завършеност като автор. Те са визуално провокирани от сблъсъка с „етнокултурното“ в изкуството и обогатени от нейното участие в множество пленери, артистични проекти и изложби. Всички тези художествени изяви изграждат твореца, отварят го за нови търсения, променят посоките, формират философията..."

Вера Пенева е член на Съюза на българските художници, на Дружеството на художниците - Добрич и творчески директор на рекламно Студио ПАСТЕЛ. Нейни творби могат да бъдат открити в обществени и частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия,Германия, Швейцария, Русия, Грузия, Испания, Румъния и България.


-------------------------------------------------------------------

„Vera Peneva graduated sculpture, but she unfolds her creative energy in different directions, more precisely in different types of art. She does not limit herself to the search for unidirectional plastic expression, "locked" only in the sculpture, but quite convincingly articulates painting as well as graphics and advertising design.  In this way, she crosses the "boundaries" between the arts. 
Vera Peneva's works impress the observer with her maturity and completeness as an author. They are visually provoked by the clash with "ethno-culture" in art, moreover enriched by her participation in numerous workshops, artistic projects and exhibitions. All these artistic endeavors develop the artist, provoke the search of new quests, change directions, form the philosophy...“
Katya Tineva, art critic

Vera Peneva is a member of the Union of the Bulgarian Artists and creative Director of advertising Studio PASTEL. Her works can be found in private and public collections in Norway, Sweden, Netherlands, Slovakia, Germany, Switzeland, Russia, Georgia, Spain, Romania and  Bulgaria.