■ CV

Родена в гр. Велико Търново.
Завършва (1986) специалност скулптура във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" при проф. Ненко Маров.

Творческият й диапазон включва и живопис, колаж, графичен дизайн, компютърна графика, фотография.
С дузина самостоятелни изяви от 1990 г. досега, множество колективни акции - пленери, хепънинги и изложби - в България, Румъния, Франция, Грузия, Словакия и респектиращ списък от дизайнерски решения в областта на печатната реклама.

ИЗБРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ
2019, Център за изкуство и култура Прожект Лаб, София, бул. "Мария Луиза" 58
2017, Арт-галерия "Тунела", Държавен културен институт "Културен център "Двореца", Балчик
2011, Галерия Амарте, София, живопис, колаж, скулптура, компютърна графика
2003, Пространство на ДТ „Й. Йовков“, Добрич, живопис, пластика и компютърна графика
2000, ХГ Добрич, Добрич, компютърна графика
1999, Галерия Фестинвест, София, компютърна графика и живопис
1998, Галерия Палас 5, Варна, живопис и пластика
1997, Френски културен център, Добрич, живопис
1996, Галерия Палас 3, Варна, живопис, пластика и колаж
1994, АртКлуб, Добрич, живопис, пластика и колаж
1992, Културен център, Албена - рисунка, живопис и колаж
1990, Културен център, Албена - рисунка и колаж

ИЗБРАНИ ОБЩИ И КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ
2018 - ХГ Добрич,  IV Национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура
2017 - ХГ Силистра, художници от Добрич и Силистра
2016 - ХГ Добрич, Изложба малък формат, художници от Добрич и Варна
2016 - ГХГ Варна, V Национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура
2015 - ХГ Добрич, художници от Добрич и Силистра
2015 - ХГ Констанца, Констанца - Румъния, Дружество на художниците - Добрич
2015 - г-я Шипка 6, Обща изложба на СБХ
2015 - ХГ Силистра, художници от Добрич и Силистра
2014 - ХГ Шабла, АРТ ПЪТЕКИ - IX национален пленер по живопис
2013 - Арт център Плевен, художници от Добрич
2013 - Арт колаж - Пловдив, VII национална изложба
2013 - Арт център Iva Gallery, Шумен, художници от Добрич
2013 - Towers Gallery, Sofia, "Събудете стените си" в дамски стил
2013 - Towers Gallery, Sofia, "Събудете стените си"
2012 -  Арт шоурум, Сити Център София„Събудете стените си“ на Art Rental BG & CCS
2011 - Мултимедиен проект МЕНЮ ЗА ДУШАТА, Библиотека "Дора Габе", Добрич
2010 - Мултимедиен проект МЕНЮ ЗА ДУШАТА - Братислава, Словакия, Български културен институт
2008 - ХГ - Добрич - "Портрети и автопортрети на художници от Добрич"
2008 - ХГ Ловеч
2004 - СГХГ, Коледен базар "Project ABC: Art/Bulgaria/Commerce"
2004 - ХГ - Добрич - "Second hand"
2003 - Гг-я Луиза Гала, Румъния - Мангалия
2003 - ХГ Разград
1995 - Франция - Париж, централа на ЮНЕСКО
1995 - Грузия - Кутаиси, Градска художествена галерия
1989 - Изложба 11.11.89, ХГ Благоевград,
И още в София, Враца, Благоевград, Шумен, Търговище, Варна, Русе, Силистра, Плевен,
Велико Търново, Балчик, Добрич...

АРТИСТИЧНИ ПРОЕКТИ
2013, Towers Gallery, София - "Събудете стените си"
2012, Сити Център София - "Събудете стените си"
2010, Меню за душата, Братислава - Словакия,  Български културен институт
2008, ХГ - Добрич - "Портрети и автопортрети на художници от Добрич",
куратор Пламена Димитрова-Рачева
2002-2005, "Изкуство за социална промяна" - програма на Европейската културна фондация, Червената къща и Център за изкуство Сорос
2004, "Project ABC: Art/Bulgaria/Commerce" на холандската фондация за източноевропейски проекти STOEP
2004, ХГ - Добрич - "Second hand"
1995 - Стипендия на Международния фонд за подкрепа на изкуството към ЮНЕСКО
1989, Албена - инсталация-хепънинг "Роклята", куратор Димитър Грозданов

ПЛЕНЕРИ
2014 - Крапец, АРТ ПЪТЕКИ - IX национален пленер по живопис, Шабла, май 2014
2008 - Дълбок дол
2004 - Кранево
2002 - Мангалия, Румъния
1999 - Монтана
1999 - Шабла
1997 - Ветрино
1995 - Кутаиси, Грузия
1992 - Асеновград
1985 - Лвов, Украйна


НАГРАДА

1995, Стипендия на ЮНЕСКО за млади художници, творчески престой в Кутаиси - Грузия.

ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА АВТОРА СЕ НАМИРАТ В
Градска художествена галерия - Кутаиси, Грузия, Художествена галерия - Добрич, Художествена галерия - Разград. Частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия, Германия, Швейцария, Турция, Русия, Грузия, Испания, САЩ, Румъния, България...

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС
Член на Съюза на българските художници от 1994 г.
Творчески директор на рекламно Студио ПАСТЕЛ.

-------------------------------

Born in Veliko Tarnovo.
Graduated (1986)  from the University of Veliko Turnovo “St. Cyril and Methodius”, subject sculpture.
He studied under professor Nenko Marov.

Her creative range includes sculpture, painting, collage, graphic design, computer graphics, photography.
With a dozen of solo exhibitions - in Bulgaria, Romania, France, Georgia, Slovakia - and inspiring list
of designer's solutions in the field of printed advertisement.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:
2019 - Center for Art and Culture Project Lab, Sofia, Maria Luiza 58 bul.
2017 - Art Gallery “The Tunel”, State Cultural Institute - Cultural Centre “The Palace” - Balchik
2011 -  Art gallery Amarte, Sofia /painting, collages, computer graphis and sculpture/
2003 - Drama Theater Dobrich /painting, computer graphis and sculpture/
2000 - Art gallery Dobrich /computer graphis/
1999 - Art gallery Festinvast, Sofia /painting, computer graphis/
1998 - Art gallery Palas 5, Varna /painting, sculpture/
1997 - French Cultural Center, Dobrich /painting/
1996 - Art gallery Palas 3, Varna /painting, sculpture, collages/
1994 - Art gallery Dobrich /painting, sculpture, collages/
1992 - Cultural Center, Albena /drawings, collages, painting/
1990 - Cultural Center, Albena /drawings, collages/

ARTISTIC PROJECTS:
2012 - CCS Sofia -"Wake up your walls"
2010 - Menu for soul, Slovakia - Bratislava
2008 - Gallery Dobrich - project "Portraits and selfportreits"
2002-2005  "Art for social change" by European Cultural Foundation's, The Red House and Soros Art Center
2004 - Project ABC: Art/Bulgaria/Commerce by the Dutch foundation for eastern-european projects STOEP
2004 - Gallery Dobrich - project "Second hand"
1989 - Albena - project "The Shirt"

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2017 - Silistra, artists from Dobrich and Silistra
2016 - Art Gallery Dobrich, Exhibition small format, artists from Dobrich and Varna
2015 - Art Gallery Dobrich, artists from Dobrich and Silistra
2015 - Art Gallery Constanţa, Constanţa - Romania, Artists' Association - Dobrich
2015 - Art Gallery. Shipka 6, General Exhibition of UBA
2015 - Silistra, artists from Dobrich and Silistra
2014 - Art Gallery Shabla, ART TRACKS - IX National Painting Plain
2013 - Art Center Pleven, artists from Dobrich
2013 - Art Collage - Plovdiv, VII National Exhibition
2013 - Art Center Iva Gallery, Shumen, artists from Dobrich
2013 - Towers Gallery, Sofia, "Wake Your Walls" in Ladies Style
2013 - Towers Gallery, Sofia, "Wake up your walls"
2012 - Art showroom, City Center Sofia "Wake up your walls" at Art Rental BG & amp; CCS
2011 - Multimedia project MENU FOR SOUL, Dora Gabe Library, Dobrich
2010 - Multimedia project MENU FOR SOUL - Bratislava, Slovakia, Bulgarian Cultural Institute
2008 - Art Gallery Dobrich - "Portraits and self portraits of artists from Dobrich"
2008 - Lovech Lovech
2004 - Sofia Art Gallery, Christmas Market "Project ABC: Art / Bulgaria / Commerce"
2004 - Art Gallery Dobrich - "Second hand"
2003 - Art Gallery Louisa Gala, Romania - Mangalia;
2003 - Art Gallery Razgrad
1995 - France - Paris, headquarters of UNESCO;
1995 - Georgia - Kutaisi, City Art Gallery;
1989 - Exhibition 11.11.89, HG Blagoevgrad,

And more in Sofia, Vratsa, Blagoevgrad, Shumen, Targovishte, Varna, Rousse, Silistra, Pleven,
Veliko Tarnovo, Balchik, Dobrich ...

TRAINING:
July 2004, Borovec - Project ABC: Art / Bulgaria / Commerce 

GRANT:
 August - September, 1995 Georgia, Koutaissi
-International workshop for young painters organized by the UNESCO's International Found
for he Promotion of Culture


Her Works can be found in private and public collections in Norway, Sweden, Netherlands, Slovakia, Germany, Switzerland, Russia, Turkey, Georgia, Spain, USA, Romania, Bulgaria...

MEMBERSHIP: Union of Bulgarian artists since 1994.

Creative Director of advertising Studio PASTEL.